Harmonogram realizacji praktyk zawodowych w Technikum nr 1
w roku szkolnym 2023/24

 Lp. Zawód Oddział semestr  Liczba tygodni
praktyki zawodowej
Przewidywany termin
realizacji 
 1 technik budownictwa
III b
I 4tyg. = 120 godz. 04.09-29.09.2023r
 2 technik mechatronik
IV mct
I 4tyg. = 160 godz. 02.10-27.10.2023r
 3 technik informatyk
IV if I 4tyg. = 160 godz 02.10-27.10.2023r
4 technik handlowiec III hd I 4tyg. = 120 godz. 27.11-22.12.2023r
 5 technik informatyk
III if
I 4tyg. = 120 godz. 27.11-22.12.2023r
 6 technik handlowiec
IV hd
II 4tyg. = 160 godz.

04.03-04.04.2024r

(Ferie świątecznie
28.03-02.04.2024)

 7 technik żywienia
i usług gastronomicznych
III g II 4tyg. = 160 godz. 22.04-21.05.2024r
(wolny: 01.05 i 03.05)
 8 technik hotelarstwa IV h II 4tyg. = 160 godz. 22.04-21.05.2024r
(wolny: 01.05 i 03.05)

120 godzin= 4 tygodnie praktyki po 6 godzin dziennie.
160 godzin= 4 tygodnie praktyki po 8 godzin dziennie.


Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu obowiązujący w ACE w Augustowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
  Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są organizowane zgodnie z programem nauczania danego zawody dla uczniów szkół:

  Technikum Nr 1 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęcia praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.
 3. Do zadań wicedyrektora ACE należy organizacja i kontrola praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych realizowanych poza szkołą, w zakładach pracy.

II. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA I TERMINÓW PRAKTYKI ZAWODOWEJ.

 1. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w czasie ferii.
  W przypadku realizacji praktyki zawodowej w czasie ferii odpowiedniemu skróceniu ulega czas zajęć dydaktycznych dla uczniów odbywających praktyki.
 2. Podstawą odbywania praktyki zawodowej jest umowa zawarta między szkołą a zakładem pracy, zaakceptowana przez dyrektora ACE.
 3. Wicedyrektor ACE sprawdza pod względem merytorycznym prawidłowość sporządzonej umowy między zakładami pracy a szkołą.
 4. Wicedyrektor ACE przygotowuje harmonogram praktyk zawodowych.
  Harmonogram przedstawia dyrektorowi do akceptacji i zapoznaje z nim uczniów i nauczycieli w szkołach dla młodzieży oraz słuchaczy w szkołach dla dorosłych.

III. ODPRAWA NA PRAKTYKĘ.

 1. Obowiązkiem wicedyrektora ACE jest zapoznanie na początku każdego roku szkolnego uczniów danej klasy (słuchaczy) ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego programu praktyki oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
 2. Uczniowie kierowani na praktykę powinni posiadać:
  - umowę z zakładem pracy, zaakceptowaną przez dyrektora ACE;
  - dziennik praktyki;
  - program praktyki.

IV. DYSCYPLINA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

 1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu oraz szkolnemu.
  Szczegółowe wymagania dotyczące uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych zawarte są w załączniku nr 1 regulaminu.
 2. Praktyka trwa zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu.
 3. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, ale uczeń nie może pracować w porze nocnej.
 4. Praktykanci pozostają na praktyce nie dłużej niż:
  - 6 godzin dziennie (uczniowie poniżej 16 roku życia),
  - 8 godzin dziennie (uczniowie po ukończeniu 16 lat).
 5. Uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w zakładach pracy poza terenem szkoły, pozostają tyle godzin dziennie w tych zakładach pracy
  - ile wynika z ramowych planów zajęć danej klasy (5 godz. lub 5,5 godz. lub 6 godz.).
 6. Uczeń realizujący praktykę nie można spóźniać się na zajęcia oraz opuszczać zajęć praktyki. W miejscu praktyki obowiązuje wzorowa kultura bycia.
 7. Uczeń zobowiązany jest w czasie praktyki przebywać w zakładzie pracy, w wyznaczonym mu miejscu pracy.
 8. Uczeń, który nie zaliczy praktyki z powodu usprawiedliwionej nieobecności (np. choroba), może odbywać praktykę w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, w terminie uzgodnionym z przedstawicielem zakładu - opiekunem praktyki.
 9. Każdy opuszczony bez usprawiedliwienia dzień praktyki spowoduje zastosowanie w szkole sankcji dyscyplinarnych, zgodnych z Statutem ACE.
  W przypadku nieobecności ucznia przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na praktykę zawodową, nie uzyska on pozytywnej oceny końcowej i będzie niesklasyfikowany.
 10. W czasie odbywania przez uczniów w danym zakładzie praktyki, wicedyrektor ACE przeprowadza kontrolę pod względem:
  - dyscypliny pracy uczniów i słuchaczy,
  - zgodności prowadzenia zajęć z programem,
  - prawidłowego prowadzenia dokumentacji (dokumentacji prowadzonej przez ucznia oraz dokumentacji prowadzonej przez instruktorów szkolenia praktycznego i opiekunów praktyk),
  - przestrzegania przepisów bhp, prawa pracy.
 11. Wicedyrektor ACE jest zobowiązany sporządzić protokoły z każdej kontroli, omówić zalecenia i spostrzeżenia z kierownictwem zakładu szkolącego oraz kontrolować realizację zaleceń pokontrolnych. Protokoły są składane w sekretariacie szkoły.

V. PROWADZENIE DZIENNIKA PRAKTYKI.

 1. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dziennika praktyk w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń.
 2. Uczeń zobowiązany jest prowadzić dziennik praktyk. Po każdym dniu uczeń powinien dokonać wpisu w dzienniku praktyk, zgodnie z podanymi rubrykami.
  Czynności wykonywane przez ucznia w danym dniu potwierdza podpisem zakładowy opiekun lub osoba odpowiedzialna za pracę ucznia.
 3. W ostatnim dniu praktyki dziennik należy złożyć u zakładowego opiekuna praktyki w celu wpisania przez niego opinii o pracy i sprawowaniu ucznia oraz proponowanej końcowej oceny.

VI. ZALICZENIE PRAKTYKI.

 1. Przy ocenie końcowej z praktyki zawodowej brane są pod uwagę:
  - opinia zakładowego opiekuna praktyki,
  - obecności ucznia na praktyce,
  - oceny wpisane do dziennika praktyki.
 2. Ocenianiu podlega:
  - stopień umiejętności i wiedzy określony programem praktyk zawodowych nabytych przez ucznia;
  - dokumentacja praktyk zawodowych tj. dziennik.
 3. Zakładowy opiekun wpisuje w ostatnim dniu praktyki odbywanej przez ucznia w jego dzienniku praktyki propozycję oceny wraz z uzasadnieniem.
  Pod uzasadnieniem składa swój podpis oraz umieszcza imienną pieczątkę.
 4. W okresie 7 dni od ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest przedstawić osobiście wychowawcy pełną dokumentację celem wystawienia oceny końcowej i zaakceptowania jej przez wicedyrektora ACE.
 5. Ocena z praktyki winna być wystawiona nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 6. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczył się z praktyki, nie przekazał dziennika praktyki otrzymuje do dziennika lekcyjnego wpis - nieklasyfikowany.
 7. Wicedyrektor ACE zobowiązany jest do przedstawienia powyższego regulaminu uczniom danej klasy nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki zawodowej.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do regulaminu
(dotyczy uczniów realizujących zajęcia praktyczne oraz praktykę zawodową w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych).

WSTĘP

Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego ucznia.
Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy na tych samych zasadach co pracownicy.
Praktykant potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie postępowania zgodnie z w/w przepisami oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
Jest też świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.

1. CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

1.1 Cele ogólne:

 1. pogłębienie wiadomości nabytych w szkole;
 2. doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy;
 3. wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole;
 4. doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
 5. wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy;
 6. poszanowanie mienia.

1.2. Uczeń powinien:

 1. znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu;
 2. obsługiwać podstawowe urządzenie stanowiące wyposażenie techniczne zakładu;
 3. dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole;
 4. dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie;
 5. zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy;
 6. ocenić jakość wykonanej pracy;
 7. przestrzegać zasad BHP, przepisów przeciw pożarowych i ochrony środowiska.

1.3. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.

2. OBOWIĄZKI UCZNIA
2.1. Przygotowanie do praktyki.

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

 1. zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu, które odbywa się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki;
 2. odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP;
 3. uaktualnienie pracowniczej książeczki zdrowia;
 4. przygotowanie dziennika praktyki;
 5. wpisanie do dziennika praktyki numeru programu, który będzie realizowany podczas praktyki.

2.2. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej.
Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, a w szczególności stosować:

 1. właściwą postawę i kulturę osobistą (zgodnie z zasadami savoir vivre);
 2. poprawny wygląd (patrz pkt.3);
 3. właściwy ubiór (patrz: pkt.4);
 4. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;
 5. nie opuszczać stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną;
 6. przestrzegać ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia;
 7. rzetelne wykonywać zadania wyznaczone przez opiekuna;
 8. systematyczne odnotowywać realizację zajęć w dzienniku praktyki;
 9. przedstawiać każdego dnia dziennik praktyki, zakładowemu opiekunowi praktyk - do kontroli;
 10. uzyskać pozytywne oceny wpisane do dziennika praktyki, na podstawie jakości wykonywanej pracy oraz obecności.
 11. przekazać w ustalonym terminie uzupełniony dziennik praktyki wraz z wpisaną oceną wychowawcy, który dokona wpisu w dzienniku lekcyjnym.

2.3. Wygląd.

Uczeń odbywający praktykę ma obowiązek przestrzegać zasad dotyczących poprawnego wyglądu:

 1. szczególnie dbać o higienę osobistą;
 2.  utrzymywać ręce czyste, zadbane, z krótko obciętymi, nie lakierowanymi paznokciami;
 3. utrzymywać włosy czyste, krótkie lub gładko spięte;
 4. stosować delikatny makijaż lub nie stosować makijażu;
 5. stosować delikatny niedrażniący zapach (np. dyskretna woda toaletowa zamiast perfum);
 6. dopuszczalna biżuteria to wyłącznie obrączka i zegarek;

2.4. Strój.
Uczeń powinien zgłosić się na dane stanowisko pracy w odpowiednim stroju:

 1. praca na sali konsumenckiej:
  Kobieta:
  - bluzka: typu koszulowego, gładka biała bez wzorów, (w okresie letnim dopuszcza się krótki rękaw);
  - spódnica: czarna (lub koloru ustalonego przez zakład), krój prosty, długość do kolana;
  - buty: czarne pantofle, gładkie, z pełnymi noskami, płaskie lub na niewielkim obcasie;
  - rajstopy cienkie w kolorze cielistym;
  - ewentualnie zapaski i nakrycia głowy (ustala zakład).
  Mężczyzna:
  - koszula: biała, gładka bez wzorów (w okresie letnim dopuszcza się krótki rękaw);
  - muszka: czarna, niewielka, klasyczna;
  - spodnie: czarne, krój prosty;
  - półbuty: czarne, gładkie, zazwyczaj sznurowane;
  - skarpety w dobranym kolorze;
  - ewentualnie zapaski i nakrycia głowy (ustala zakład).
 2. praca w części gastronomicznej zakładu:
  - strój ochronny: biały fartuch lub bluza i spodnie kucharskie;
  - nakrycie głowy: białe, całkowicie zasłaniające włosy;
  - obuwie: pełne, wygodne;
  - zapaska (ustala zakład).
 3. praca w części recepcyjnej, mieszkalnej i administracyjno – gospodarczej zakładu:
  - strój zgodny z wymogami obowiązującymi w danym zakładzie, lub wskazany przez opiekuna praktyk.

W czasie odbywania praktyk, uczniowie postrzegani są przez Gości jak pracownicy, więc swym zachowaniem, kulturą osobistą i wyglądem kształtują wizerunek firmy.