RADA RODZICÓW przy AUGUSTOWSKIM CENTRUM EDUKACYJNYM

Al. Kardynała Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów

nr rachunku: 54 9334 0001 0030 0157 2931 0001

 

W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców uczniów Centrum oraz innych źródeł i wydatkować je zgodnie z postanowieniami regulaminu swojej działalności i obowiązującym prawem.

Wpłaty na Radę Rodziców przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym można dokonać na konto o podanym powyżej numerze.


Informacja o przyznawaniu nagrody finansowej dla najlepszego ucznia/uczennicy Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie w roku szkolnym.

Regulamin przyznawania nagród ufundowanych przez Radę Rodziców za wyniki w nauce pdf.

Wniosek zgłoszenia kandydata do nagrody Rady Rodziców za wyniki w nauce pdf. 

Decyzja Rady Rodziców o przyznaniu nagrody za wyniki w nauce pdf.


Rada Rodziców przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w roku szk. 2023/24

Przewodniczący Rady Rodziców

  Marek Grabowski

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

  Jarosław Szostak

Skarbnik Rady Rodziców
Członek Zarządu Rady Rodziców

Emil Stefanowski

Sekretarz

Członek Zarządu Rady Rodziców

Bożena Wasilewska

Członek Zarządu Rady Rodziców

  Zbigniew Walicki

 

 

 

 

 

 

Celem Rady Rodziców jest prezentowanie opinii rodziców i prawnych opiekunów uczniów we wszystkich sprawach szkół dla młodzieży, zaznajomienie rodziców z wymogami szkół oraz pozyskanie ich do czynnego udziału w realizacji procesu dydaktycznego, wychowania i opieki, a także do udziału w świadczeniu pomocy materialnej szkole.

Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Centrum.

Regulmain Rady Rodziców znajdziesz tutaj.