TECHNIK INFORMATYK/ TECHNIK PROGRAMISTA

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek technik informatyk będą brane pod uwagę dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymiennie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka oraz fizyka i informatyka.

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją oraz prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik informatyk mogą pracować na stanowiskach:

 • administratora sieci
 • analityka systemowego
 • grafika komputerowego
 • webmastera
 • montera
 • serwisanta
 • sprzedawcy w sklepie komputerowym

Absolwent technikum w klasie technik informatyk może znaleźć zatrudnienie właściwie we wszystkich instytucjach, w których pracuje się przy komputerze oraz wykorzystuje się lokalne sieci informatyczne lub bazy danych (np. w bankach, urzędach, szpitalach).

Predyspozycje zawodowe: logiczne, analityczne myślenie, dokładność i systematyczność.

Osoba kształcąca się w zawodzie technik informatyk:

 • posługuje się systemami operacyjnymi,
 • pracuje w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 • posługuje się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z różnymi systemami,
 • posługuje się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • konfiguruje sprzęt i oprogramowanie,
 • posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych,
 • projektuje bazy danych i ich oprogramowania,
 • wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie: zdolność analityczna, dobra pamięć obejmującą logiczne ciągi działań, umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, duża koncentracja uwagi, kreatywność, spostrzegawczość, dokładność, systematyczność oraz umiejętność samodzielnej pracy. Ważną cechą jest opanowanie i cierpliwość, jak również odporność na stres i zdolność pracy pod presją czasu, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. W przypadku pracy na stanowisku serwisanta czy sprzedawcy liczy się umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, komunikatywność oraz zdolność współpracy.

Praktyki: w trakcie nauki uczeń odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową w klasie III i IV w wybranej przez siebie firmie z branży informatycznej. Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w szkole.

W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin z dwóch kwalifikacji składających się na zawód technik informatyk:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku polskim wraz z  suplementem w języku angielskim.

Przedmioty, których uczeń uczy się w szkole na poziomie rozszerzonym: matematyka.

Technik programista to osoba zajmująca się projektowaniem, programowaniem i testowaniem programów komputerowych w tym aplikacji webowych. Potrafiąca administrować bazami danych, projektować elementy graficzne wykorzystywane w witrynach i aplikacjach komputerowych.

Osoby podsiadające wykształcenie w zawodzie technik programista mogą pracować na stanowisku:

 • programisty
 • twórcy gier komputerowych, aplikacji,
 • testera oprogramowania,
 • grafika kreatywnego
 • twórcę animacji
 • webmaster
 • pozycjoner stron internetowych

Umiejętności, predyspozycje zawodowe: chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,  traktowanie swojego zawodu jako pasji, umiejętność twórczego i abstrakcyjnego myślenia, umiejętność analitycznego podejścia do problemu, systematyczność, wytrwałość w realizacji powierzonych zadań, umiejętność współpracy z wymagającymi zleceniodawcami, umiejętność współpracy w grupie.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE Technik programista
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Osoba kształcąca się w zawodzie technik programista:

 • Tworzy i administruje bazami danych;
 • Tworzy strony i aplikacje internetowe.
 • Projektuje, programuje  i testuje zaawansowane aplikacje webowe;
 • Projektuje, programuje  i testuje aplikacje desktopowe;
 • Projektuje, programuje  i testuje aplikacje mobilne.

Linki do filmu:

 

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie