TECHNIK HANDLOWIEC/HOTELARSTWA

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek technik handlowiec będą brane pod uwagę dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymiennie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka oraz język angielski i geografia.

Technik handlowiec planuje, organizuje i realizuje transakcje zakupu-sprzedaży na różnych szczeblach obrotu towarowego. Prowadzi działania marketingowe oraz ekonomiczno-finansowe w  przedsiębiorstwie.

Bardzo ciekawy, ekonomiczny kierunek. W programie wiele godzin zajęć praktycznych w pracowni handlowej, lekcje marketingu i reklamy oraz ciekawe wycieczki przedmiotowe.

Kierunek ten przygotowuje ucznia do kontynuowania nauki na studiach związanych z  ekonomią, handlem, zarządzaniem, finansami, logistyką, lub do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

W trakcie nauki uczeń poznaje podstawy ekonomii, podstawy marketingu i reklamy, zasady organizowania własnej działalności gospodarczej, sporządzania dokumentacji ekonomicznej, prowadzenia korespondencji przedsiębiorstwa w języku polskim i  angielskim.

Uczeń analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

Program nauczania obejmuje również obsługę programów finansowo-księgowych i nowoczesnych urządzeń stosowanych w przedsiębiorstwach handlowych.

handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec

W czasie lekcji jest również czas na naukę przez zabawę. Wykorzystujemy do tego m.in. gry planszowe.

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach:

 • Przedstawiciel handlowy
 • Referent/asystent ds. zaopatrzenia
 • Referent/asystent ds. sprzedaży
 • Referent/asystent ds. obsługi klienta
 • Sprzedawca
 • Specjalista ds. zaopatrzenia
 • Specjalista ds. sprzedaży
 • Specjalista ds. obsługi klienta
 • Zastępca kierownika działu handlowego
 • Kierownik działu handlowego
 • Handlowiec ds. usług transportowych
 • Spedytor – handlowiec
 • Inżynier sprzedaży – handlowiec
 • Key Account Manager
 • Specjalista ds handlu
 • Account Manager
 • Dyrektor handlowy
 • Asystent w dziale księgowości
 • Specjalista ds E-commerce

Umiejętności, uzdolnienia przydatne w zawodzie: łatwość nawiązywania kontaktów, chęć pracy w zespole, chęć rozwoju osobistego, umiejętności przekonywania i negocjowania, zdolności menedżerskie, umiejętność słuchania, odporność na stres, operatywność, umiejętność podejmowania szybkich decyzji.

Praktyki: w klasie III i IV uczeń odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie handlowym: w sklepie, hurtowni, biurze firmy handlowej. Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w szkole.

Kwalifikacje zawodowe:

W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin z dwóch kwalifikacji składających się na ten zawód:

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży - egzamin po II semestrze klasy III
HAN.02 Prowadzenie działań handlowych - egzamin po I semestrze klasy V

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku polskim wraz z suplementem w języku angielskim.

Przedmioty, których uczeń uczy się w szkole na poziomie rozszerzonym:
geografia

Uczniowie wyjeżdżają na targi branżowe:

 • Targi reklamy i poligrafii
 • Targi wyposażenia Retailshow
 • Targi Warsaw Pack
 • Warsaw Food Expo

Wycieczki przedmiotowe związane z kierunkiem nauczania:

 • Centrum Pieniądza NBP
 • Giełda Papierów Wartościowych
 • Gabinet Numizmatyczny Mennicy Polskiej - Warszawa
 • Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki - Białystok
 • Wybrane wyższe uczelnie

handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec
handlowiec

Link do filmu:

TECHNIK HOTELARSTWA

 W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek technik hotelarstwa będą brane pod uwagę dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymiennie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka oraz język angielski i geografia

Hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się i nie trudno znaleźć pracę w tym zawodzie. Jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości „dom poza domem”, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje nowego. W ostatnich latach nastąpił wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE.

Praktyki i szanse na pracę: w III i IV klasie odbędziesz praktyki w dobrych hotelach, zdobędziesz doświadczenie i otrzymasz szansę znalezienia atrakcyjnej pracy. Pracując w tej branży możesz również organizować usługi cateringowe oraz pracować we wszystkich barach i restauracjach, gdzie potrzebna jest w pełni profesjonalna obsługa kelnerska.

TECHNIK HOTELARSTWA ZOSTANIE PRZYGOTOWANY DO: sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży, wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera, posługiwania się językiem obcym zawodowym, tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego oraz planowania kosztów imprez turystycznych, pracy biurowej i obsługi rachunkowej firmy.

Szkoła zapewni Ci nie tylko możliwość opanowania teoretycznej wiedzy, ale zorganizuje także praktyki w obiektach noclegowych, umożliwi wyjazdy na targi branżowe, wystawy i wycieczki w celu bliższego poznania rynku turystycznego i gastronomicznego.

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa zapewnia osiągnięcie dwóch kwalifikacji w ramach których uczeń zdobędzie wiedzę na temat:

1. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – kwalifikacja HGT.03.
• utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim;
• przygotowywania i podawania śniadań;
• organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

2. Realizacja usług w recepcji – kwalifikacja HGT.06
• rezerwacji usług hotelarskich;
• obsługi gości w recepcji.

 ABSOLWENT PO SKOŃCZENIU NAUKI BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej,
 • przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
 • organizacji pracy w zawodzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych,
 • wyposażania i urządzania wnętrz różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
 • prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego,
 • współpracy z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
 • stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska,
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Nauka w zawodzie technik hotelarstwa daje możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach licencjackich, magisterskich na uczelniach wyższych przede wszystkim na kierunku turystyka i rekreacja, hotelarstwo.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA oprócz hoteli i innych ośrodków noclegowo-gastronomicznych:

 • biura podróży,
 • punkty informacji turystycznej,
 • wydawnictwa specjalistyczne,
 • wydziały promocji miasta,
 • izby turystyki, kluby, stowarzyszenia i inne organizacje zajmujące się wspieraniem i rozwojem turystyki zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej,
 • profesjonalne prowadzenie własnego biznesu.

 

Linki do filmów:
Film promocyjny