Deklaracja Dostępności

Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://acedu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 12.06.2017
Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.03.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji, podświetlenie linków oraz zakładek. Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 2021-03-29
• Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-23

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
• osobą kontaktową jest: sekretarz szkoły Katarzyna Bernatowicz
• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• nr telefonu: +48876432861
Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.


Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie
 • Adres: Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Telefon: +48876432861

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie mieści się przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów i składa się z trzech budynków (Budynek główny, Budynek warsztatowy oraz Budynek CKZ) i jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  a) Budynek główny składa się z części administracyjnej ( liczba kondygnacji nadziemnych 2 – częściowo), auli ( liczba kondygnacji nadziemnych 1), budynku głównego dydaktycznego ( liczba kondygnacji nadziemnych 3), sali gimnastycznej ( liczba kondygnacji nadziemnych 1). Do wejścia głównego prowadzą schody, jak również jest utworzony podjazd, który umożliwi wjechanie wózkiem inwalidzkim. Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wyjścia ewakuacyjne są oznaczone. Zastosowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Przy wejściu głównym mieści się portiernia z pracownikami obsługi udzielającymi informacji. Z tej części budynku możliwe jest przemieszczenie się wózkiem inwalidzkim do części głównej budynku dydaktycznego oraz części administracyjnej. W budynku głównym na parterze w części dydaktycznej znajdują się łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bezpośrednie wejście do części administracyjnej znajduje się pod arkadami i wykonane z 3 stopni schodów. Z budynku głównego jest możliwość dostania się poprzez łącznik ( wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich) na pracownie gastronomiczne znajdujące się na 1 piętrze budynku warsztatów szkolnych.
  b) Budynek warsztatów szkolnych oraz budynek Centrum Kształcenia Zawodowego jest piętrowy. Do pracowni zajęć praktycznych znajdujących się na parterze jest możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. Wejścia do innych pracowni znajdują się na piętrze i wymagają pokonania kilku stopni schodów. 
 2. Na terenie placówki jest parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
 3. Szkoła nie posiada windy, która pozwoliłaby na przemieszczanie się między piętrami.
 4. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, brak też audio deskrypcji.