TECHNIK BUDOWNICTWA

   

Technik budownictwa - prowadzi roboty budowlane, kieruje zespołami podczas budowy obiektu, opracowuje dokumentacje budowlaną, sporządza obmiary i kosztorysy.

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik budownictwa mogą być zatrudnieni:

  • firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie
  • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane
  • wytwórniach i składach materiałów budowlanych
  • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami
  • organach administracji państwowej i samorządowej

Predyspozycje zawodowe: praca zespołowa, dobra pamięć, cierpliwość, umiejętność szybkiego dostosowania do nowej sytuacji.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;
2)koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;
3)organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
4)organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
5)organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
6)sporządzania kosztorysów na roboty budowlane

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie: Duże znaczenie w tym zawodzie ma dobra sprawność fizyczna oraz duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Ważną cechą jest dobry wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach. Praca przy zmiennych, niekorzystnych warunkach atmosferycznych i często nieprzewidzianych warunkach technicznych, szybkie dostosowania się do nowej sytuacji. Zdolność pracy z ludźmi. Technik budownictwa w czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych

Technik budownictwa to zawód, którego kształcenie trwa 4 lata. W skład zawodu wchodzą dwie kwalifikacje:

BD.29 - „Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych” egzamin po II semestrze klasy III
BD.30 - ”Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów” egzamin po I semestrze klasy IV

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku polskim wraz z suplementem w języku angielskim.

Ukończenie nauki w zawodzie technik budownictwa jest bardzo dobrą podbudową do kontynuacji nauki na studiach wyższych w branży budowlanej.

Praktyki: w klasie III uczeń odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie budowlanym. Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w szkole.

Przedmioty, których uczeń kształcący się w zawodzie technik budownictwa uczy się w szkole na poziomie rozszerzonym: j. angielski, geografia.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=bCgtgd9Wn0g.