Terminy, o których trzeba pamiętać

- od 13 maja 2024 r. do 18 czerwca 2024 r. do godz. 15:00- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły                           

- 15 maja - 9 lipca 2024 r. – odbiór skierowania na badanie lekarskie (sekretariat ACE)

od 21 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

16 lipca 2024 r do godz. 10:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

-  do 19 lipca 2024 r do godz. 15:00 – dostarczenie oryginałów  świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
(o ile nie zostały one złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 22 lipca 2024 r o godz. 10:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dokumenty obowiązkowe do uruchomienia procesu rekrutacj.

Dostępne na stronie internetowej

https://nabor.pcss.pl/augustow/szkolaponadpodstawowa/

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej – podpisany przez kandydata i rodzica/opiekuna
  • Klauzula informacyjna – podpisana przez rodzica/opiekuna
  • Kandydaci do klasy wielozawodowej koniecznie dostarczają głoszenie o przyjęciu na praktykę (z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców lub od pracodawcy w przypadku podmiotów niezrzeszonych)

Pozostałe dokumenty

  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • 2 zdjęcia

Jak złożyć wymagane dokumenty

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły i klauzulę informacyjną należy wydrukować, opatrzyć podpisami kandydata i rodzica/opiekuna prawnego i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru

lub

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły i klauzulę informacyjną wydrukować, opatrzyć podpisami kandydata i rodzica/opiekuna prawnego, zeskanować (lub zrobić wyraźne zdjęcie) i przesłać w postaci załączników przez stronę  https://nabor.pcss.pl/augustow/szkolaponadpodstawowa/

W ten sposób można przesłać również świadectwo ukończenia szkoły (obie strony) i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.