TECHNIK BUDOWNICTWA


 

 Budownictwo to branża dla ludzi z szerokimi perspektywami i z dużymi możliwościami. Jeżeli jesteś osobą kreatywną, lubiącą zmieniać otaczającą Cię rzeczywistość i pragniesz zostać fachowcem w branży budowlanej to wybierz zawód technik budownictwa.

OPIS ZAWODU

Technik budownictwa - jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie na terenie Polski utrzymuje się na stałym poziomie.

Technik budownictwa po uzyskaniu uprawnień kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane.

Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów ścian dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych. Analizuje dokumentację techniczną i organizacyjną robót budowlanych oraz wykonuje rysunki budowlane. Określa właściwości materiałów budowlanych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót budowlanych. Kieruje pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie oraz organizuje przebieg prac. Prowadzi rozliczenia za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczenia z inwestorem.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA TECHNIKA BUDOWNICTWA

- przedsiębiorstwa budowlane prowadzące duże budowy,
- zakłady prefabrykacji konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych
- biura projektowo-budowlanym,
- przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,
- organy administracji państwowej i samorządowej w zakresie budownictwa,
- laboratoria budowlane
- administracja budynków,
- firmy zarządzające nieruchomościami.

     Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

     Jeśli będziesz zainteresowany dalszym kształceniem się w tym zawodzie, możesz rozpocząć studia na kierunkach takich jak:
- budownictwo,
- budownictwo wodne,
- inżynieria środowiska,
- architektura.
- architektura wnętrz
- kierunki pokrewne

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

Warunkiem uzyskania tytułu technika budownictwa jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja 1: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (BUD.12.) egzamin w kl. III

 • wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,.
 • wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

Kwalifikacja 2: Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BUD.14.) egzamin w kl. V

 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
 • organizowanie i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych,
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym

Teoretyczne przedmioty zawodowe

 • BHP
 • Język obcy zawodowy ( język angielski)
 • Podstawy budownictwa
 • Kosztorysowanie robót budowlanych
 • Organizacja robót budowlanych
 • Technologia murarstwa i tynkarstwa
 • Dokumentacja budowlana
 • Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
 • Dokumentacja przetargowa

Praktyczne przedmioty zawodowe

 • Pracownia robót murarskich i tynkarskich
 • Pracownia projektowania konstrukcji budowlanych
 • Pracownia kosztorysowania robót budowlanych
 • Pracownia organizacji robót budowlanych
 • Pracownia dokumentacji budowlanej

Praktyki zawodowe

Kl III -4 tygodnie 120 godzin

Kl IV- 4 tygodnie 160 godzin

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Augustowskie Centrum Edukacyjne zapewnia dobrze wyposażone i nowoczesne pracownie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu zgodnie z wymaganiami podstawy programowej. Patronat nad klasami o profilu budowlanych od kilku lat sprawuje firma DONWOOD SA. W ramach tej współpracy uczniowie uczestniczą w szkoleniach, konkursach i wycieczkach.

Opracowała: Iwona Grabowa

technik budownictwa
technik budownictwa
technik budownictwa
technik budownictwa
technik budownictwa
technik budownictwa
technik budownictwa
technik budownictwa
technik budownictwa
technik budownictwa
technik budownictwa
technik budownictwa